Hotline:
# QUI ĐỊNH ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRONG GĐ CHUYỂN TIẾP