Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700
# QUI ĐỊNH ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRONG GĐ CHUYỂN TIẾP