Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

MẪU BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM XIN CCHN

 Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI KINH NGHIỆM

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………...

2. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………….

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ……………………………

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: ………………………………

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, sđiện thoại liên hệ)

Nội dung hoạt động xây dựng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động, chức danh)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức quản lý trực tiếp

 hoặc Hội nghề nghiệp (*)

                           NGƯỜI KHAI
                        (Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(*) Trường hợp cá nhân là Giảng viên của các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng thì phải có xác nhận về nơi làm việc của cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng. Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải lấy xác nhận này.

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: A Khánh: 0982.700700, Chị Nhung: 0982.822.147,

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

 

 

 

Đăng ký