Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  Phụ lục số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                                        ……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thm quyn)

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………...

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………...

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……. nơi cấp ………...

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

6. Số điện thoại: ………………………….. Địa chỉ …………..Email:…………….

7. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ……………………….

9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): ………………………………

Đề nghị được cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề: ………….(1) …………………. Hạng: ………………………

9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………………..….. (2)

9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề điều chỉnh/bổ sung: .....(1) ………………..Hạng: ……………

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Lĩnh vực hành nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

(2) Ghi rõ lý do theo quy định Khoản 1 Điều 17 Thông tư này.

 

 

LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: A Khánh: 0989.700700,  Nhung: 0982822147

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

 

 

 

Đăng ký