Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

GIÁM SÁT- QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quyết định của Bộ xây dựng công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế là cơ sở đào tạo quản lý dự án đầu tư XDCT