Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

LẬP DỰ TOÁN & CHỈ HUY TRƯỞNG CT

Bộ Xây dựng công nhận Công ty CP Đào tạo và NC QLKT là cơ sở đào tạo các nghiệp vụ xây dựng. Đăng tải trên Website Bộ Xây dựng: www.moc.gov.vn