Hotline: 0982.822.147

Các Khóa học của chúng tôi về Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng internet sẽ giúp cho học viên có được những kiến thức cần thiết trong công tác đấu thầu.