Hotline: 0982.822.147

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ảnh (3x4) Đóng dấu giáp lai

 

ĐƠN XIN HỌC

           LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

                   NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN ……………………………………

 

Kính gửi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tôi tên là:……………………………………………………..Nam/Nữ:………………

Sinh ngày: ………….tháng………..năm………..

Nơi sinh (ghi tên tỉnh hiện nay): ……………………………………………………….

Nơi công tác hoặc học tập hiện nay:………………………………………...………….

Chức vụ:………………………….. Chức danh nghề nghiệp:………………………….

Địa chỉ liên hệ:…………...……………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………Email:……...…………………………….……

Quá trình học tập

Trường ĐH/CĐ/TC đã tốt nghiệp:….………………………….………………………

Ngành tốt nghiệp:….……………………………………………………….…………..

Hệ đào tạo: ….…………………… Thời gian(năm) từ :……...…….đến……………..

Năm TN:………………..Chuyên ngành đào tạo:……………………………………...

Tôi xin đăng ký theo học lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên …………………… tổ chức. Tôi xin chấp hành đầy đủ quy định của Trường. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và do chính tôi khai. Nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Ngày.........tháng.........năm..............

Xác nhận của trường/cơ quan công tác

(Ký tên và đóng dấu)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký