Hotline: 0982.822.147

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Y TẾ

CÁC LOẠI TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Y TẾ

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ cao cấp (hạng I), bác sỹ chính (hạng II) và bác sỹ hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng cao cấp (hạng I), bác sỹ y học dự phòng chính (hạng II) và bác sỹ y học dự phòng hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I), y tế công cộng chính (hạng II) và y tế công cộng hạng III.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II, dân số viên hạng III và dân số viên hạng IV.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng  hạng II, Điều dưỡng hạng III và Điều dưỡng hạng IV.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y  hạng II, Kỹ thuật Y III và Kỹ thuật Y hạng IV.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng II, hạng III, hạng IV.