Hotline: 0982.822.147

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Y TẾ THEO THÔNG TƯ 03/BYT

CÁC LOẠI TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Y TẾ

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ .

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y.

– Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh.