Hotline: 0982.822.147

ĐẤU THẦU CƠ BẢN

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE BỘ KH VÀ ĐT http://muasamcong.mpi.gov.vn 

 CÔ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

  GIẢNG DẠY TẠI KHÓA HỌC ĐẤU THẦU DO EDUPRO TỔ CHỨC