Hotline: 0982.822.147

TIÊU CHUẨN CD NGHỀ NGHIỆP; NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên Hạng I, II, III.